Paremiologia catalana comparada digital

Instruccions d'ús

El cos principal de cerca fa una cerca simple en el camp de paremiotipus. Un paremiotipus és una unitat fraseològica (o parèmia) que hem pres com a principal de tot un seguit de variants formals, cronològiques o dialectals.

La cerca retorna l'enllaç a la fitxa dels resultats en pantalles configurables de 10, 15, 25 o 50 resultats. Al peu de la cerca apareixen el nombre total de pantalles que responen a la cerca feta.

Si accedim a qualsevol fitxa, sota del paremiotipus seleccionat hi ha les dades estadístiques de nombre total de recurrències i nombre de variants. A continuació, numerades, mostra les diferents variants, amb indicació del nombre de fonts i de l'any de datació més antic, i les diverses fonts per a cada variant.

De cada font mostra aquells camps que són plens (sinònim, equivalent, lloc, explicació, exemples) i tots els camps que permeten identificar la font i on apareix la parèmia en qüestió (autor, any, editorial, títol obra, apartat, pàgina, etc.).

Quan la font citada té fitxa bibliogràfica es mostra amb enllaç, que porta a una nova pàgina amb la coberta del llibre (o font escrita o digital) i una breu fitxa bibliogràfica. Hi consta, quan el sé, el preu del llibre, l'ISBN, l'editorial, l'edició, la col·lecció, el nombre de pàgines i un breu comentari.

Així mateix, en alguns paremiotipus he trobat imatges que representen aquella parèmia. Poden ser il·lustracions de llibres, rajoles, dibuixos, samarretes, bosses de mà, tasses, revistes antigues… Apareix una miniatura a la banda dreta que enllaça amb la font original (si és en línia) i amb anotació de totes les dades possibles per identificar l'autor i l'obra.

Cerca

Hem intentat que les opcions de cerca siguin diverses i configurables per tal de poder donar resposta a la majoria de necessitats que tinguin els usuaris de la PCCD.

Així, tant es pot cercar en el camp paremiotipus (per defecte), com en els camps de variants, sinònims i equivalents idiomàtics (marcant les caselles corresponents sota el quadre principal de cerca).

Per facilitar les cerques, no es tenen en compte les majúscules ni els signes d'accentuació. La funcionalitat de cerca permet trobar frases per mots i per fragments en diferents modes:

Mode de cerca conté

Aquest és el mode de cerca per defecte. Si hom busca diversos termes (p. ex. gener febrer), apareixeran resultats que inclouen com a mínim aquests termes. L'ordre i la freqüència dels termes no altera els resultats.

Si voleu recuperar una frase sencera, poseu-la entre cometes "…".

L'operador de resta - indica que el terme no ha de ser present. Per exemple, la cerca pluja -boira retornarà resultats que inclouen pluja però no boira.

Els caràcters * i ? funcionen com a comodins, i serveixen per cercar frases que contenen fragments d'un mot. Per exemple, la cerca *pobre* retornarà resultats amb els termes afartapobres, pobre, pobres i pobresa, mentre que la cerca ll?bre retornarà resultats amb els termes llebre i llibre.

Mode de cerca comença per

Permet cercar frases que comencen pel fragment indicat.

Mode de cerca acaba en

Permet cercar frases que acaben en el fragment indicat.