Paremiologia catalana comparada digital

Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano, y practicar las reglas de la gramática castellana

Autor:
Bordas, Luis
Any de publicació:
1857
Editorial:
Libreria de la Sra. Viuda de Mayol
Edició:
Segona (revisada i amplia
Any de l'edició:
1857
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Castellà-Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
173
Observacions:
Bulbena (1915) l'entra en dos moments diferents, per obres de dues dates diferents (1857 i 1828) Diu Bulbena (1915): "Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalàn al castellano, y practicar las reglas de la Gramàtica castellana, por D. Luis Bordas.—Barcelona, Libr. de la Sra. V.*^^Mayol, 1857. En 16.*^, 173 pl. Dés de la pl. 145 a la 156, après d'algunes consideracions paremiològiques, inserta fins a 83 refrans catalans ab los llurs corresponents castellans. Es aquesta una nova edició, del tót renovada e considerablement augmentada, del Curso de temas del metéix autor. Com en la anterior, hi figura ademés un tema (pl. 111) format d'una dotzena d'amonestaments als fills." Diu Bulbena (1915): "Curso de temas para ejercitarse en la lengua castellana, ó sea ensayo sobre la traducción del catalàn al castellano. Por D. L. B. (Lluis Bordas). —Barna., J. Mayol y C, 1828. En 16. % 142 pi. Són los dits temas tots en català, ab notes analítiques en castellà, contenint dés del tema XXIV al XXXI un aplech de sis a vuyt dístichs cascun, los quals formen un bell tractat de la obligació dels fills envers los pares. S'hi troba encare, vers la fi, un aplech de 78 aforismes en abdues llengües." CONCA-GUIA (1995 i 1996) fan referència a l'obra de 1857, editada a Barcelona, Viuda de Mayol Hi ha una versió digitalitzada a Google Books de 1857.