Diccionario de refranes catalanes y castellanos

Diccionario de refranes catalanes y castellanos

Autor: D. J. A. X. y F.

Any de publicació: 1831

Editorial: Imprenta de Saurí y Compañía

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any de l'edició: 1831

Núm. de pàgines: 128

Idioma: Català

Enllaç: books.google.es/books

Observacions: Bulbena (1915): Refranes (Diccionario de) catalanes y Castellanos, recopilados y publicados por D. J. A. X. y F.— Barcelona, Imp. de Saurí y Comp.', 1831. En 32.è 125 pl. Consta de 544 refrans ab los equivalents castellans confrontats cara-a-cara. Tot aquest aplech lo reproduhí, l'any 1878, lo Dr. Sbarbi en El Refranero general Espanol. Vol. IX, en 8.è (pl. 185-231), a Madrid. Està digitalitzat a Google i en tinc una còpia en PDF. Són 544 refranys catalans amb l'equivalent corresponent en castellà. Conca-Guia (Caplletra, 2001): «No és ociós que centrem en el Diccionari català-castellà-llatí, de 1803-1805, l'origen de la paremiografia catalana contemporània. A la seua vàlua intrínseca, ja esmentada més amunt, cal afegir-hi la influència determinant que va exercir sobre els diccionaris i reculls paremiogràfics posteriors. D'antuvi, el repertori de proverbis que conté va ser objecte de dos buidatges, l'un fet a Mallorca i l'altre a Barcelona: ningú no s'havia adonat que el Diccionario de refranes catalanes y castellanos, editat l'any 1831, és l'extret del repertori paremiogràfic contingut al llarg del DCCL, amb 39 repeticions i 53 omissions.»

Aquesta obra té 535 fitxes a la base de dades, de les quals 520 estan recollides en aquest web.