Paremiologia catalana comparada digital

Diccionario de refranes catalanes y castellanos

Autor:
D. J. A. X. y F.
Any de publicació:
1831
Editorial:
Imprenta de Saurí y Compañía
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1831
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
128
Enllaç:
https://books.google.es/books?id=r0chThKP45oC&printsec=frontcover&dq=Diccionario+de+refranes+catalanes+y+castellanos&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwi38abai4XmAhWCA2MBHargCCAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Diccionario%20de%20refranes%20catalanes%20y%20castellanos&f=false
Observacions:
Bulbena (1915): Refranes (Diccionario de) catalanes y Castellanos, recopilados y publicados por D. J. A. X. y F.— Barcelona, Imp. de Saurí y Comp.', 1831. En 32.è 125 pl. Consta de 544 refrans ab los equivalents castellans confrontats cara-a-cara. Tot aquest aplech lo reproduhí, l'any 1878, lo Dr. Sbarbi en El Refranero general Espanol. Vol. IX, en 8.è (pl. 185-231), a Madrid. Està digitalitzat a Google i en tinc una còpia en PDF. Són 544 refranys catalans amb l'equivalent corresponent en castellà. Conca-Guia (Caplletra, 2001): «No és ociós que centrem en el Diccionari català-castellà-llatí, de 1803-1805, l'origen de la paremiografia catalana contemporània. A la seua vàlua intrínseca, ja esmentada més amunt, cal afegir-hi la influència determinant que va exercir sobre els diccionaris i reculls paremiogràfics posteriors. D'antuvi, el repertori de proverbis que conté va ser objecte de dos buidatges, l'un fet a Mallorca i l'altre a Barcelona: ningú no s'havia adonat que el Diccionario de refranes catalanes y castellanos, editat l'any 1831, és l'extret del repertori paremiogràfic contingut al llarg del DCCL, amb 39 repeticions i 53 omissions.».