Paremiologia catalana comparada digital

Diccionario catalan-castellano-latino, 2 vol.

Autor:
Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio
Any de publicació:
1803-05
Editorial:
Oficina de Tecla Pla viuda, administrada por Vicente Verdaguer
Edició:
Primer
Any de l'edició:
1803
Municipi:
Barcelona
Núm. de la col·lecció:
2 vol.
Idioma:
Català-Castellà-Llatí
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
848
Enllaç:
https://books.google.es/books?id=uEdFAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:cXYyCs34KyIC&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwiWxpvnu8vwAhVqwAIHHUyHD2sQ6AEwA3oECAQQAg#v=onepage&q&f=false
Observacions:
Sbarbi (1891): «DICCIONARIO CATALÁN-CASTELLANO-LATINO por Don Joaquín Esteve, y Don Joseph Belvitges Presbíteros, Doctores en Sagrada Teología, Ex-catedráticos de Retórica y Poesía del Seminario Obispal de Barcelona, y Don Antonio Juglá y Font doctor en ambos Derechos, Abogado de los Reales Consejos, y de la Real Audiencia de Cataluña, Juez de Provincia, y Alcalde interino que fue del Quartel quarto de esta Ciudad, &c. Tomo 1.o Con licencia. -Barcelona: En la oficina de Tecla Pla, viuda administrada por Vicente Verdaguer, 1803. Dos vols., fol. El 1.o, antep., port., dos hoj. prelims., 419 págs.; el 2.o, anteporta, port., 429 págs. Se encuentran en esta obra algunos refranes que se corresponden en los idiomas indicados en la portada.» Diu Bulbena (1915): «Diccionario catalan-castellano-latino por Don Joaquín Esteve y Don Joseph Belvitges, Presbíteros,... y D. Antonio Jutglà y Font, doctor en ambos derechos...—Barcelona: En la oficina de Tecla Pla, Viuda, administrada por Vicente Verdaguer, M.DCCCIII. 2 vols. en fol., 419 e 429 pl. La segona edició, en la Imp. de la V. é H. de D. Antonio Brusi, és del any 1830. S'hi troben alguns refrans qui-s corresponen en los idiomes indicats a la portada.» Són dos volums. Tinc una còpia digitalitzada en PDF, de Google Books, de l'edició de Barcelona de 1803. Publicat en la Oficina de Tecla Pla Viuda, administrada por Vicente Verdaguer, MDCCCIII. El segon volum és del 1805. Publicat a Barcelona entre 1830-1903. Sembla que aquestes dates no són correctes. Són 3 autors. Tampoc entra bé els noms i cognoms dels autors. Tret del catàleg 46 de la Llibreria Antiquaria Casals (febrer 2010): Esteve, Joaquín y Joseph Belvitges. "Diccionario Catalán-Castellano-Latino". Oficina de Tecla Pla. 1803-05. Folio. 2 vol. en 1 tomo. 419 p. = 429 p.. Texto a dos columnas. Enc. Pleno Pergamino época. Buen ejemplar en papel muy blanco (275 euros) Diuen els autors del proleg del quintilingüe Català-castellà-llatí-francès-italià (1839): «En vista de est culpable descuid, no es estrany que los DD. Esteve, Belvitges y Jugla distassen tant de donar a son Diccionari, lo únic que merex aquest nom, aquell grau de complement y perfecció que requirex una obra de esta naturalesa; putx se pot dir que se engolfaren en un mar nou , sens tenir una carta de navegar que bastás a apartarlos dels mòlts escolls ab que toparen. Tals son la falta de claredat, exactitud y precisió en mòltas definicions; la discordancia de algunas correspondencias castellanas y llatinas; lo aplicar las accepcions dels vocables en lloc de definirlos, com se veu en los verbs avarar, junyir, tastar y en mòlts altres; la repetició de casi tots los articles que constan de mes de una veu , en dòs , tres ó mes llocs diferents , de la que es un exemple lo refra L'home besa mans que voldria véurer crèmadas, lo cual se troba en lo lloc alfabètic propi de cada nom y verb que tè, y per fi la omissió de una infinitat de termes castissos que deuen tenir aculliment en lo Diccionari de la llengua. No obstant son traball sempre serà digne del apreci dels amants de 'ella y de las glorias del nobilíssim principat de Catalunya.» Conca-Guia (2001): «El prevere Fèlix Amat (1750-1824), doctorat a la universitat de Gandia, bibliotecari de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, rector del Seminari de Barcelona, canonge de Tarragona i finalment bisbe, recollí durant molts anys materials lexicogràfics i fraseogràfics per a la confecció d'un diccionari. Segons el testimoni del seu nebot, Fèlix Torres Amat, ell i el seu germà Ignasi, de Tarragona estant, «todos los dias, al sentarnos a la mesa, debíamos leerle algunos vocablos catalanes con su correspondencia castellana y latina, y cada semana se habían de añadir dos frases o adagios, con sus correspondencias castellana y latina». La peripècia de la confecció del diccionari, des de l'encàrrec inicial del bisbe Climent a l'Acadèmia de Bones Lletres, amb les intervencions dels il·lustrats Vega Sentmenat, Maians i altres, ha estat descrita per Germà Colón i Amadeu-J. Soberanas,encara que no resulta del tot explicable l'absència de l'autor principal de l'obra –que ja en tenia enllestit el manuscrit, l'any 1799– en la seua publicació, la qual va estar assumida pels seus condeixebles i col·laboradors, els preveres Josep Bellvitges i Joaquim Esteve i el doctor en dret Antoni Juglà. Així, doncs, el llargament esperat Diccionario catalán-castellano-latino (a partir d'ara, DCCL), editat en dos volums (1803-1805), a més de ser «el punt de partença de la lexicografia moderna catalana», conté el primer recull solvent de la paremiografia catalana contemporània, per tres raons: la primera, perquè les unitats fraseològiques, seguides de les pertinents correspondències en espanyol i llatí, apareixen ordenades pel mot clau de cada proverbi, d'acord amb les successives entrades lèxiques del DCCL; la segona, perquè aquestes hi figuren classificades, sistemàticament, en «expresión» (expr), «frase» (f), «locución» (loc) i «refrán» (ref); la tercera, perquè la marca ref s'hi aplica, gairebé sempre, a proverbis vulgars, per la qual cosa, segurament, no foren incorporats al DCCL la totalitat dels aforismes de Carles i Amat.» Germà Colon i Amadeu-J. Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985, pàgs. 127-150. Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805. Hi ha una versió digitalitzada a Archive.org, dels dos volums: - http://www.archive.org/details/diccionariocatal01esteuoft - http://www.archive.org/details/diccionariocatal02esteuoft Apunts sobre aquest diccionari: - https://lexicografia.blogspot.com/2010/03/refranys-al-primer-diccionari.html - http://librorum.piscolabis.cat/2010/03/lesteve-belvitges-jugla-molt-mes-que-un.html - https://elartenovienedemarte.files.wordpress.com/2017/08/mbcp-amfla-mejias.pdf.