Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

«Brins y gavelles (adagis y modismes)», dins Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, núm. 11 (15 de desembre, 1877): 427-433

Autor:
Ferrà i Perelló, Bartomeu
Any de publicació:
1877
Editorial:
Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes
Varietat dialectal:
Illes Balears
Municipi:
Palma
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1877
Núm. de pàgines:
7
Idioma:
Català
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Brins Y Gavelless. —Museo Balear de Historia, Literatura, Ciencias y Artés».—Palma, 1877. t4-a. Hi hà en la dita Revista, pl. 427-433, una epístola contenint 154 dites o modismes mallorquins d'en B. Ferrà. (V. Refrans glosats.). Més avant, n'hi aparexen una trentena d'en M. Obrador Bennassar, responent a la anterior epístola.". 120 parèmies que comencen amb el pronom “Qui...” o tenen la forma “... qui...”. Encapçala el recull un text justificatiu de l'interès de la publicació d'aquests materials.