"Brins y gavelles (adagis y modismes)", dins Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, núm. 11 (15 de desembre, 1877): 427-433

"Brins y gavelles (adagis y modismes)", dins Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, núm. 11 (15 de desembre, 1877): 427-433

Autor: Ferrà i Perelló, Bartomeu

Any de publicació: 1877

Editorial: Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes

Municipi: Palma

Edició: Primera

Any de l'edició: 1877

Núm. de pàgines: 7

Idioma: Català

Enllaç: prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do

Observacions: Diu Bulbena (1915): "Brins Y Gavelless. —Museo Balear de Historia, Literatura, Ciencias y Artés».—Palma, 1877. t4-a. Hi hà en la dita Revista, pl. 427-433, una epístola contenint 154 dites o modismes mallorquins d'en B. Ferrà. (V. Refrans glosats.). Més avant, n'hi aparexen una trentena d'en M. Obrador Bennassar, responent a la anterior epístola.". 120 parèmies que comencen amb el pronom “Qui...” o tenen la forma “... qui...”. Encapçala el recull un text justificatiu de l'interès de la publicació d'aquests materials.

Aquesta obra té 154 fitxes a la base de dades, de les quals 92 estan recollides en aquest web.