Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Refranys i locucions del 'Diari de Buja'

Autor:
Ferrer, Antoni Lluc
Any de publicació:
1979
Editorial:
Randa
Municipi:
Mallorca
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1979
Col·lecció:
Randa, 9 (1979), p83-96
Núm. de pàgines:
14
Idioma:
Català
Lloc de compra:
Me'l passa escanejat Joan Puigmalet
Observacions:
CONCA-GUIA (1995). Referència completa: FERRER, A.-L. (1979) «Refranys i locucions del Diari de Buja», Randa 9, 1979, págs. 83-96. Homenatge a Francesc de B. Moll /1 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2365239 De Miquel Ferrer Bauçà. La col·lecció completa del «Diari de Buja» consta de 18 números (entre el 23 d'agost de 1812 i el 30 d'abril de 1813), 1) En primer lloc donam la versió del «Diari de Buja», seguida de la pàgina en la qual apareix (...). Hem respectat la grafia original, de la qual sols hem uniformat la majúscula inicial, per tal de facilitar-ne l'ordenació alfabètica 2) En segon lloc donam, sempre que ens ha estat possible, la forma recollida a l'obra de Carles Ros, 'Tratat de adages y refranys valencians' (2a edició, València, 1736 que abreviam TA, seguida de la pàgina en què apareix 3) En tercer lloc donam, sempre que ens ha estat possible, la versió de Pere Antoni Figuera, recollida a la 'Collecció de vários adágis mallorquíns-españóls posáds pèr la priméra síllaba ab que coménsan, y de una ó áltre frase', inclosa al seu 'Diccionari mallorquí-castellá y el primer que se ha donat a llum' (Ciutat de Mallorca, 1840, ps.598-614) que abreviam DMC, seguida de la pàgina corresponent. Hem respectat l'ortografia de Figuera. 4) En quart lloc, i sempre que ens ha estat possible, donam la forma recollida al 'Diccionari català-valencià-balear' d'A. M. Alcover i F de B. Moll (Ciutat de Mallorca, 1930-1962) que citam per DCVB. 5) Per últim, i bé que no ens ha estat possible de consultar-los, volem fer constar l'existència dels 'Adagios y Frases catalanas en correspondencia Castellana y Latina Sacadas del Diccionario Catalan-Castellano-Latino compuesto por Dn. Joaquin Esteva, Dn. Josef Belvitges y Dn Antonio Juglá y Font. Impreso en Barna, 1803 y 1805, 2 toms en fol. En esta recopilación se han procurado adaptar dichos adagios á la frase Mallorquina', que han romàs inèdits a P. VIlafranca, 'Miscelaneas históricas de Mallorca', vol. IX, p629-682. L'autor de la miscel·lània no ens forneix el nom de l'autor i sols podem avançar que l'obreta és anterior al 1828, any en què va ésser copiat el volum novè,.
Aquesta obra té 403 fitxes a la base de dades, de les quals 278 estan recollides en aquest web.