Paremiologia catalana comparada digital

Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya

Autor:
Genís i Bech, Salvador
Any de publicació:
1910
Editorial:
Imp. de J. Horta
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1910
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català-Castellà
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
245
Enllaç:
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?visor=&text=&field1val=%22Gen%C3%ADs%2c+Salvador%22&showYearItems=&field1Op=AND&numfields=1&exact=on&textH=&advanced=true&field1=autor&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=2
Observacions:
Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyança de Catalunya. «Conté més de 13.000 veus y gran nombre de frases adverbials, modismes y adagis, ordenat tot ab la deguda separació en seccions, a fi de facilitar als noys y noyes la busca dels mots, frases, etz., que ells en necessitin correspondencia castellana». Hi ha una còpia digitalitzada a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España.