Paremiologia catalana comparada digital

«Paraules, refrans i frases aportades per gent del poble»

«Paraules, refrans i frases aportades per gent del poble»
Autor:
Grup de Mequinensa
Any de publicació:
2013
Editorial:
Facebook
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2013
Municipi:
Mequinensa
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Franja de Ponent. Baix Cinca. Mequinensa
Núm. de pàgines:
93
Observacions:
Fan una publicació en PDF. En tinc una còpia digitalitzada, que em passa Idali Vera Grau. Escrit tal com raja o sona, sense seguir cap normativa. Medín Berenguer va apuntar la idea i Pili Moncada va agafar el testigo i va proposar a tota la gent que estem dins del Grup de Mequinensa /Mequinenza, que recopilesem frases de les que dien los nostres iaios o pares al Poble vell per arroplegarles i puguer conservarles en algún ascrit per donarles a coneixe a la gent de les noves generacións de mequinensans que, segurament, no les hauran sentit mai. Carlos Cubero va auferirse pa la dura faenada d'arroplegar tot lo que s'anes anvian pa ficau en una llarga llista, trian i traguen les repetides i pasan la llista a llimpio perque si pugues fer despres una segunda fenya de revisar totes les frases, corregirles, i sobre tot ficarli lo significat a cada una, ja que si no, podríe ser molt difíçil compendre el verdader significat de moltes expresions, pues venen de molt antiu i n'hi ha paraules, aines i elements, que molts de nantres, ni tan sols los ham arrivat a coneixe, cosa que farie imposible saber, en la major part de les frases, lo sentit o el verdader significat d'aquella expresió. En esta tarea si va ficar Batiste Estruga, i així, treballan cada u en la seua parcela les coses van anar avançan prou apresa. En astreta comunicaçió en Carlos, la llista va anar agarran forma hasta conseguir ficar una mica en “bonico” i de la millor manera que sabien, un bon grapat de fulles carregades de romanses...cagaments...refranets...tornaveus i cançonetes de tot lo que, entre tots los del Poble que van colaborar, se va puguer recuperar... Signen, al final del llibre, Batiste Estruga i Carlos Cubero.