Paremiologia catalana comparada digital

«Refrané comarcá»

Autor:
Montsià, Lluís de (pseudònim de Joan Torné i Balaguer)
Any de publicació:
1912-1914
Editorial:
Libertad
Municipi:
Tortosa
Col·lecció:
Libertad
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Núm. de pàgines:
70
Enllaç:
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=1465
Observacions:
Des del núm. 235 (de 1912), p. 3, on diu: «En lo prop vinent número, si Deu vol, comensarem á publicá una colecció de refrans y modismes de la comarca tortosina, arreplegats pel nostre ilustrat company y benvolgut amich Lluís de Montsiá. En eixa colecció hi haurán moltes repeticions si's coteja en lo refrané tortosí de don Federico Pastor y Lluís; pero donant la deguda importancia á tots los treballs de folklore, no estará de mes fe apareixe íntegra la preciosa colecció que avuy anunciem.». Fins al núm. 326, que posa "Acabament". Totes les referències a diaris, números i anys: Libertad, any 1912: 236, p2; 237, p1; 238, p3; 239, p3; 240, p3; 241, p3; 244, p3; 246, p3; 247, p3; 248, p3; 249, p3; 250, p3; 251, p3; 252, p3; 253, p3; 254, p3; 255, p3; 256, p3; any 1913: 257, p3; 258, p3; 259, p3; 260, p3; 261, p3; 262, p3; 263, p3; 264, p3; 265, p3; 267, p3; 268, p3; 270, p3; 271, p3; 272, p3; 274, p3; 275, p3; 276, p3; 277, p3; 279, p3; 281, p3; 282, p3; 283, p3; 284, p3; 286, p3; 287, p3; 289, p3; 290, p3; 291, p3; 292, p3; 293, p3; 294, p3; 295, p3; 296, p3; 297, p3; 299, p3; 300, p1; 301, p3; 302, p3; 303, p3; 305, p3; 306, p3; 307, p3; any 1914: 312, p3; 313, p3; 314, p3; 315, p3 (no l'he trobat); 316, p3; 317, p3; 318, p3; 319, p3; 320, p3; 321, p3; 323, p3; 324, p3; 325, p3; 326, p3;