—Ribes, que robes raves? —No els robo, els raves, que els rebo
—Senyora, vinc de part de la senyora a veure si la senyora s'enyora o no s'enyora. —Senyora, digui a la senyora que la senyora no s'enyora de la senyora