Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics

26 recurrències en 26 variants. Primera citació: 1910.

Una gallina xica, camacurta i pellerica tenie uns pollets xics, pics, camacurts i pellerics. Si la gallina no haguere sét xica, pica, camacurta i pellerica los pollets no hagueren sét xics, pics, camacurts i pellerics

1 font, 1995.
Embarbussaments.
Font: CO, MS.

Una gallina xica, pica, cama curta y bacarica, va tenir set fills, xichs, pichs, cama curts y bacarichs; com la gallina era xica, pica, cama curta y bacarica, per axó va tenir set fills, xichs, pichs, cama curts y bacarichs

1 font, 1910.
Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol III. Aus casolanes. Gall. Embrassa llengües», p. 282. L'Avenç.

Una gallina xica, pica, camatorta i ballarica / va tenir sis polls xics, pics, camatorts i ballarics. / Si la gallina no hagués sigut xica, pica, camatorta i ballarica, / els sis polls no haguessin sigut xics, pics, i ballarics

1 font, 2021.

Una gallina xica, pica, camatorta i ballarica va tenir sis polls xics, pics, camatorts i ballarics. Si la gallina no hagués sigut xica, pica, camatorta i ballarica, els sis polls no haguessin sigut xics, pics, i ballarics.

1 font, 2002.
Embarbussaments.
(2002): L'Estel «Embarbussaments», p. 23. Revista L'Estel.

Una gallina xica, tica, mica, / camacurta i ballarica, / va tenir sis fills xics, tics, mics, / camacurts i ballarics. / Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, / camacurta i ballarica, / els sis fills no haurien estat xics, tics, mics, / ...

1 font, 1991.
I acaba: camacurts i ballarics.
Lloc: Illes Balears.

Una gallina xica, tica, mica, cama-curta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, cama-curts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama-curta i ballarica, no hagués tingut sis fills xics, tics, mics, cama-curts i ballarics

1 font, 1984.
Embarbussament.

Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics

1 font, 2006.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Embarbussaments i jocs de paraules. Embarbussaments». Web.

Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica, va tenir sis fills, xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, no hagués tingut sis fills, xics, tics, mics, camacurts i ballarics

1 font, 1997.

Una gallina, xica, pica, mica, / cama curta i bequerica, / va tenir set fills / xics, pics, mics, / cama curts i bequerics. / Com que els fills eren / xics, pics, mics, / cama curts i bequerics, / varen matar la gallina, / xica, pica, mica, ...

1 font, 1974.
I acaba: ... cama curta i bequerica | Quant à ceux que les difficultés ne rebutent pas, ils peuvent toujours essayer de prononcer rapidement.
Lloc: Catalunya del Nord.

Una gallina, xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, va tenir set polls xics, pics, pollarics, camacurts i becarics; si la gallina no hagués estat xica, pollarica, pica, camacurta i becarica,...

1 font, 1990.
I acaba: ... els seus polls no haguessin estat xics, pics, pollarics, camacurts i becarics.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Embarbussaments», p. 177. Museu Arxiu de Sentmenat.

Una polla / xica / pica / pallerica / va tenir / un pollet / xic / pic / palleric / cama curta / i balleric. / Si sa polla no hagués estat tan / xica / pica / pallerica, / es pollet no hagués sortit tan / xic / pic / palleric / cama curta / i balleric

1 font, 1983.
Lloc: Menorca.

Una polla xica pallerica / camacurta picarrica / mena tres polls pallerics / camacurta picarrics

1 font, 1991.
Lloc: Illes Balears.

Una polla xica pica pellerica came curta i vaquerica, va fer sis polls xics pics pallarics came curts i vaquerics, si la polla no hagués sigut xica pica pellerica came curta i vaquerica, els polls no haurien sigut...

1 font, 2023.
I acaba: xics pics pellerics came curts i vaquerics.

Una polla xica, pallerica, camacurta i picarrica, mena tres fills pallerics, camacurts, picarrics

1 font, 1997.

Una polla xica, pica, boterica, cama-curta i pallarica, va fer: cinc polls xics, pics, boterics, cama-curts i pallarics, si la polla no hagués estat xica, pica, boterica, cama-curta i pallarica, no hauria fet cinc polls xics, pics, boterics cama-curts i p

1 font, 1987.
Allarics.
Lloc: Garrigues.
Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues. Desembre», p. 69. Editorial Virgili & Pages.

Una polla xica, pica, pallarica, cama torta y bacarica, tingué nou polls xichs, pichs, pallarichs, cama torts y bacarichs; si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, cama torta y bacarica, los nou polls no haurien sigut xichs, pichs, pallarichs...

1 font, 1910.
I acaba: cama torts y bacarichs.
Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol III. Aus casolanes. Gall. Embrassa llengües», p. 282. L'Avenç.

Una polla xica, pica, pallerica / va tenir un pollet xic, pic, palleric, cama curta i palleric. / Si sa polla no hagués estat tan xica, pica, pallerica, / es pollet no hagués sortit / tan xic, pic, palleric, cama curta i barric

1 font, 1991.
Lloc: Illes Balears.

Una polla xica, pica, pellarica, camacurta, i becarica, va tenir set polls, xics, pellarics, camacurts, i becarics, si la polla no hagues sigut xica, pica pellarica camacurta i becarica, no hauria tingut els set polls xics, pics, pellarics, camacurts, ...

1 font, 1915.
I acaba: ... i becarics. De: Amades, Joan (1917-19).
Lloc: Barcelona.

Una polla xica, pica, pellarica, camatorta i becarica / va tenir sis polls xics, pics, pellarics, camacurts i becarics. / Si la polla no hagués sigut xica, pica, pellarica, camatorta i becarica, / els sis polls no haurien sigut...

1 font, 2021.
Embarbussaments. Els clàssics. I acaba: xics, pics, pellarics, camacurts i becarics.

Una polla xica, pica, pollarica / cama-curta, coll-petita / ha tingut sis fills xics, pics, pollarics / cama-curts i coll-petits. / Si la polla no hagues sigut / xica, pica, pollarica / cama-curta, coll-petita / els polls no haguessin sigut / xics, ...

1 font, 1919.
I acaba: ... pics, pollarics / cama-curts i poll-petits. De: Dorca i González, Josep; Albert Arnau, Josep Maria.
Lloc: Palamós.

Una polla xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, va tenir set polls xics, pics, pollarics, camacurts i becarics. Si la polla no hagués estat xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, no hauria tingut els set polls xics, pics, pollarics, camacurts

1 font, 1997.
I becarics.

Una polla xica, pica, pollarica, camagerxa i bacarrica ha fet nou polls, xics, pics, camagerxos i bacarrics; si la polla no hagués sigut xica, pica, pollarica, camagerxa i bacarrica els nou polls no haurien sigut xics, pics, pollarics, camagerxos i...

1 font, 1917.
I acaba: ... bacarrics. Recollit de boca de Ramon Geis, de 64 anys, barber del Pont Major. De: Casassa, Josep.
Lloc: Pont Major.

Una polla xica, pica, pollerica, camacurta i beca-rica, que va tenir set polls xics, pics, polleries, camacurts i becaris; si la polla no hagués estat xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, ...

1 font, 1937.
Nota meva: és un embarbussament).
Sinònim: no hauria tingut els set polls xics, pics, pollaries, camacurts i becarics.

Una polla xica, tica, mica, / camacurta i ballarica / va tenir sis fills xics, tics, mics, / camacurts i ballarics. / Si la polla no hagués sigut xica, tica, mica, / camacurta i ballarica, / els sis fills no haguessin sigut / xics, tics, mics...

1 font, 2018.
Embarbussament. I acaba: ... camacurts i ballarics.

Una polla, pollarica / ha fet set polls, pollarics / cama curs i becallics

1 font, 1919.
Embarbussaments per a ensinistrar a prenunciar les lletres. De: Dorca i González, Josep; Albert Arnau, Josep Maria.
Lloc: La Vinya, Cistella.

Una polla, xica, pica, pollarica / cama curta i bacarica, / va tenir un poll xic, pic, pollaric, / cama curta i bacaric. / Si sa mare no hagués estat / xica, pica pollarica, / cama curta i bacarica, / es poll no hagués estat / xic, pic, pollaric, / ...

1 font, 1991.
I acaba: cama curta i bacaric.
Lloc: Illes Balears.