Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics

14 recurrències en 14 variants.

1. Una gallina xica, camacurta i pellerica tenie uns pollets xics, pics, camacurts i pellerics. Si la gallina no haguere sét xica, pica, camacurta i pellerica los pollets no hagueren sét xics, pics, camacurts i pellerics (1995, 1 font)

Embarbussaments.

Font: CO, MS.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «embarbussaments», p. 113. Instituto de Estudios Turolenses.

2. Una gallina xica, pica, cama curta y bacarica, va tenir set fills, xichs, pichs, cama curts y bacarichs; com la gallina era xica, pica, cama curta y bacarica, per axó va tenir set fills, xichs, pichs, cama curts y bacarichs (1910, 1 font)

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol III. Aus casolanes. Gall. Embrassa llengües», p. 282. L'Avenç.

3. Una gallina xica, pica, camatorta i ballarica / va tenir sis polls xics, pics, camatorts i ballarics. / Si la gallina no hagués sigut xica, pica, camatorta i ballarica, / els sis polls no haguessin sigut xics, pics, i ballarics (2021, 1 font)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «12. Versos i cançons». Blogger.

4. Una gallina xica, tica, mica, cama-curta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, cama-curts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama-curta i ballarica, no hagués tingut sis fills xics, tics, mics, cama-curts i ballarics (1984, 1 font)

Embarbussament.

Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «Els animals. Aus», p. 72. Graó Editorial.

5. Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Embarbussaments i jocs de paraules. Embarbussaments». Web.

6. Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica, va tenir sis fills, xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, no hagués tingut sis fills, xics, tics, mics, camacurts i ballarics (1997, 1 font)

Batllori, Josep i Jordi (1997): Què t'empatolles? «Els animals», p. 96. La Galera.

7. Una gallina, xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, va tenir set polls xics, pics, pollarics, camacurts i becarics; si la gallina no hagués estat xica, pollarica, pica, camacurta i becarica,... (1990, 1 font)

I acaba: ... els seus polls no haguessin estat xics, pics, pollarics, camacurts i becarics.

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Embarbussaments», p. 177. Museu Arxiu de Sentmenat.

8. Una polla / xica / pica / pallerica / va tenir / un pollet / xic / pic / palleric / cama curta / i balleric. / Si sa polla no hagués estat tan / xica / pica / pallerica, / es pollet no hagués sortit tan / xic / pic / palleric / cama curta / i balleric (1983, 1 font)

Lloc: Menorca.

Consell Insular de Menorca (1983): Folklore menorquí. Un recull per a les primeres edats «Capítol II. Embarbussaments», p. 84. Consell Insular de Menorca.

9. Una polla xica, pallerica, camacurta i picarrica, mena tres fills pallerics, camacurts, picarrics (1997, 1 font)

Batllori, Josep i Jordi (1997): Què t'empatolles? «Els animals», p. 98. La Galera.

10. Una polla xica, pica, boterica, cama-curta i pallarica, va fer: cinc polls xics, pics, boterics, cama-curts i pallarics, si la polla no hagués estat xica, pica, boterica, cama-curta i pallarica, no hauria fet cinc polls xics, pics, boterics cama-curts i p (1987, 1 font)

Allarics.

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues. Desembre», p. 69. V&P.

11. Una polla xica, pica, pallarica, cama torta y bacarica, tingué nou polls xichs, pichs, pallarichs, cama torts y bacarichs; si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, cama torta y bacarica, los nou polls no haurien sigut xichs, pichs, pallarichs... (1910, 1 font)

I acaba: cama torts y bacarichs.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol III. Aus casolanes. Gall. Embrassa llengües», p. 282. L'Avenç.

12. Una polla xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, va tenir set polls xics, pics, pollarics, camacurts i becarics. Si la polla no hagués estat xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, no hauria tingut els set polls xics, pics, pollarics, camacurts (1997, 1 font)

I becarics.

Batllori, Josep i Jordi (1997): Què t'empatolles? «Els animals», p. 99. La Galera.

13. Una polla xica, pica, pollerica, camacurta i beca-rica, que va tenir set polls xics, pics, polleries, camacurts i becaris; si la polla no hagués estat xica, pica, pollarica, camacurta i becarica, ... (1937, 1 font)

Nota meva: és un embarbussament).

Sinònim: no hauria tingut els set polls xics, pics, pollaries, camacurts i becarics.

(1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 86 (Any II, 18-setembre-1937) «Joc de paraules», p. 369. Revista Curiositats de Catalunya.

14. Una polla xica, tica, mica, / camacurta i ballarica / va tenir sis fills xics, tics, mics, / camacurts i ballarics. / Si la polla no hagués sigut xica, tica, mica, / camacurta i ballarica, / els sis fills no haguessin sigut / xics, tics, mics... (2018, 1 font)

Embarbussament. I acaba: ... camacurts i ballarics.

Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Oriol, Joan (2018): Bestial! Cultura popular, refranys i frases fetes... molt animals «Gall. Activitats», p. 64. Cossetània Edicions.
Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics

EPC Disseny (2021): Instagram «Una polla xica, pica, pellarica, camatorta i becarica va tenir sis polls xics, pics, pellarics, camatorts i becarics»

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte