Paremiologia catalana comparada digital

De bon arbre, bon fruit

35 recurrències en 22 variants. Primera citació: 1490.

De bon arbre, bon fruit

6 fonts, 1984.
Les qualitats dels pares passen als fills.
Sinònim: Es testos semblen a ses olles.
Lloc: Eivissa.
De bons pares, bons fiis.
Lloc: Menorca.

De bon arbre, en surt bon fruit

4 fonts, 1951.
Sinònim: Veg. Tal pare, tal fill.
Equivalent en castellà: Cual el árbol, tal la fruta.

De bon arbre surt bon fruit

3 fonts, 1977.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Eivissa i Formentera.

D'arbre bo, el fruit millor

2 fonts, 1951.
Patrons i varietats bones, col·locades en sòls i climes adequats, amb tècniques de conreu adients aconseguiran el que diuen els darrers.

D'arbre bo, fruit bo

2 fonts, 1992.
Sinònim: D'arbre bo, el millor fruit.

De bon abre, bon fruit

2 fonts, 1944.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Eivissa.

D'arbre bo el fruit millor

1 font, 2006.

D'arbre bo, bon fruit

1 font, 2008.
És natural.

D'arbre bo, el fruit és millor

1 font, 1928.
Lloc: Lleida.

D'arbre bo, el millor fruit

1 font, 1999.
Sinònim: D'arbre bo, fruit bo.

De bon arbre bon fruit

1 font, 2016.
Quantes vegades us han dit que us assembleu al vostre pare o mare? Aquesta frase fa referència a les similituds que tenim entre pares i fills. No hi ha fruit sense arrels.

De bon arbre surt bon fruit. De dolent arbre, dolent fruit

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

De bon arbre, n'ix bon fruit

1 font, 2019.
Sinònim: V. De pare músic fill ballador.
Font: Vpamies.

De bon fruit ix bon fruiter, / e de virtuos cavaller juhi verdader

1 font, 1915.
De: Carreras i Artau, Joaquim (1916-17).
Font: Tirant lo Blanch, novela catalana antigua. Ed. Barcelona, 1905, Vol. II, pàg. 362.

De bon fruit ix bon fruiter, e de virtuos cavaller juhi verdader

1 font, 1913.
Tome II. Page 362.
Font: Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell (XV siècle).

De bon fruit ix bon fruiter, e de virtuós cavaller juí verdader

1 font, 1490.

De bon fruit ix bon fuiter, e de virtuós cavaller jui vertader

1 font, 1933.
Cap. 170.

De bon fruit, ix bon fruiter, i de virtuós cavaller, jui vertader

1 font, 1992.

De bon fruyt ix bon fruyter, / e de virtuós cavaller juhí verdader

1 font, 2007.
(CLXXXVI; ESCRIVÀ).
Font: Tirant lo Blanc.

De bon preny bon fruit s'ateny

1 font, 2005.
Preny: embaràs. D'allò que és ben endegat cal esperar-ne un bon resultat.

De bona llavor, el fruit millor

1 font, 1992.

L'arbre bo produeix bon fruit

1 font, 1992.