A boca tancada no hi entren mosques

138 recurrències en 64 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. A boca closa, frare Anselm, no hi entra mosca (1996, 1 font)

De: Turmeda, Anselm.

Font: De Tunis estant, a la Disputa de l'ase (1417).

2. A boca closa, frare Anselm, no hi entra mosca. Bon home de Déu! Valdría mes que tinguéssiu la boca closa que no que parléssiu follament (1995, 1 font)

3. A boca closa, no hi entra mosca (1417, 1 font)

De: Turmeda, Anselm.

5. A boca tancada no entren mosques (1984, 5 fonts)

6. A boca tancada no hi entren mosques (1937, 17 fonts)

I aquesta equivalència català-castellà és reproduïda per molts altres diccionaris del XIX, tret del mallorquí Dfi (1840).

Equivalent en castellà: A boca cerrada no entra mosca.

Font: DFi (1840).

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la boca». Web.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 2, abril 1944 «Refranero ibicenco», p. 29. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Estar trist, pesarós.

Llengcat (2014): Suficiència 1 «Locucions, frases fetes i refranys referits a l'experiència de la vida (edat, amistat, família, treball, etc.)». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Societat i vida». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.

7. A boca tancada, no entra ni mosca ni alada (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

8. A boca tancada, no hi entra alada (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. El silenci», p. 88. Pagès Editors.

9. A boca tancada, no hi entra mosca (1999, 1 font)

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «Callar». Web.

10. A boca tancada, no hi entren mosques (1934, 14 fonts)

Sinònim: En boca tancada, la mosca no hi farà entrada.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Silenci», p. 148. Edicions Tres i Quatre.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

S'avalua el silenci com a cosa bona. També es pot entendre en sentit oposat.

Lloc: Vic (Osona).

El silenci és bona cosa.

Recomana discreció en el parlar.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «435 Boca», p. 69. Institut Menorquí d'Estudis.

11. A boca tancada, no hi entren mosques! (2010, 1 font)

12. A boca tancada… (1995, 2 fonts)

Com a mostra del nivell de coneixement popular del proverbi, cal dir que la seva primera clàusula, amb els corresponents punts suspensius que criden a la complicitat del públic.

Font: Títol d'una joguina teatral, publicada l'any 1864, d'E. Vidal.

13. A boca tencada mosca no hi entre (1996, 1 font)

Equivalent en llatí: Nunquam tacuisse nocet.

Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiògrafs catalans, des del mallorquí Miquel Bruguera.

14. A boca tencada mosca no.y entre (1995, 1 font)

17. Boca closa no hi entren mosquits (1995, 2 fonts)

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.

Font: H. Núñez (1555).

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.

Font: P. Vallés (1549).

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Font: DRAE.

Equivalent en castellà: En boka zerrada no entra moska ni haraña.

Font: G. Correas (1627).

Quant a l'espanyol, a banda de referències als repertoris hispanojueus sefardites, aquesta és l'única anterior a RF-1509.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.

Font: RV (1508), segons E. S. O'Kane.

18. Boca tancada no hi entren mosques (2008, 1 font)

Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.

Equivalent en anglès: A shut mouth catches no flies (Trad.: Una boca tancada no atrapa cap mosca).

Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.

Equivalent en francès: En close bouche, n'entre mouche (Trad.: A la boca tancada, cap mosca).

Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.

1. Obrar humà. h) Conveniència.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

21. Callar és bo, en boca tancada no.y entra mosca (1996, 1 font)

22. Dins boca tancada, no hi entren mosques (1984, 1 font)

Qui sap callar a temps, hi surt guanyant.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Filosofia de sa vida», p. 205. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

24. En boca cerrada no.y entra la mosca (1996, 1 font)

Diuen que "és el conegut adagi castellà 'en boca cerrada no entran moscas', que ací ha estat mig adaptat al català per raons de rima. Observació, al nostre entendre errònia.

Font: L. Gimeno i V. Pitarch (1988:91, nota 18).

25. En boca closa no hi entra mosca (1996, 4 fonts)

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: RF-1509; I.5.

Equivalent en italià: In bocca chiusa non entrò mai mosca.

Font: Dart, 1989, núm. 177.

El cita com a proverbi àrab. El proverbi figura al compendi arabigoandalusí d'Ibn' Asim Garnatí (1358-1426), conservat en un manuscrit del Museu Britànic.

Equivalent en francès: Dans une bouche close, il n'entre point de mouche.

Font: Dmal (1980:508).

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: Capítol I. (I.5).

26. En boca closa no.y entra mosca (1995, 2 fonts)

Aquest proverbi figurava, també, al refranyer desaparegut de mossén Dimas, amb una formulació com aquesta, probablement.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: RF (1509:1.5).

D'ella, que li donaria la codificació romànica originària, haver passat a les altres.

Font: En la hipòtesi que aquest proverbios d'origen àrab i que, des d'aquesta llengua, passés a les llengües romàniques mediterrànies, aquest trasllat podria haver-se fet més o menys simultàniament o, primerament, a través d'una llengua en concret i, a partir.

28. En boca tanca, la mosca no hi farà entrada (1993, 1 font)

Sinònim: A boca tancada, no hi entren mosques.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Silenci», p. 148. Edicions Tres i Quatre.

29. En boca tancada la mosca no hi farà entrada (2012, 1 font)

Es diu d'algú que és discret i que té la capacitat de guardar un secret.

Sinònim: A boca tancada no hi entren mosques; Boca (o Llengua) muda mai no és batuda; El silenci és or; La millor paraula és la que està per dir.

Equivalent en castellà: El silencio es oro; En boca cerrada no entran moscas.

30. En boca tancada no entren mosques (1879, 11 fonts)

Que s'ha de saber callar algunes coses.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.

(traducció del castellà?).

Correu / Sans, Lídia (2010). Correu electrònic.

Lloc: València (Horta).

Correu / Uchan Sanz, Glòria (2010). Correu electrònic.

Lloc: València.

Lo Rat Penat (1879): Lo Rat-Penat. Calendari llemosí 1879: p169-170; 172 «Adages», p. 170. Revista Lo Rat Penat.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 123. Museu Arxiu de Sentmenat.

31. En boca tancada no entren mosques… (2010, 1 font)

33. En boca tancada no hi entra mosca (1995, 2 fonts)

Sinònim: Callar és bo, en boca tancada no hi entra mosca.

Font: DTo (1640), on el trobem citat per dues vegades, a les entrades boca i callar.

34. En boca tancada no hi entra mosca ni alada (1839, 5 fonts)

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: Al segle XIX, el DBel (1803-1805), a l'entrada boca, tot seguint l'aforisme de J. Carles i Amat.

Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.

Font: Al segle XIX, el DBel (1803-1805), a l'entrada boca, tot seguint l'aforisme de J. Carles i Amat.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: Al s. XIX, DBel (1803-1805), a l'entrada 'boca', tot seguint l'aforisme de Carles i Amat.

Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.

Font: Al s. XIX, DBel (1803-1805), a l'entrada 'boca', tot seguint l'aforisme de Carles i Amat.

Los italians dihuen: «in boca chiusa non entró mai mosca» -en boca closa, may entrá mosca.

35. En boca tancada no hi entran moscas (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 28. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

36. En boca tancada no hi entren mosques (1985, 5 fonts)

Font: Als compendis de final del XIX i del XX: J. Esteve (1907-27: núm. 126).

Font: Als compendis de final del XIX i del XX: F. Llagostera (1883:28).

Sebastià Farnés (PCC:II, 239-242) conigna quinze variants catalanes, a més de castellanes, llatines, portugueses, occitanes i italianes.

Font: Bayerri, E. ((1936-79: I, 218).

38. En boca tancada no.y entra mosca (1996, 1 font)

39. En boca tancada, / la mosca no serà entrada (1996, 1 font)

A partir de l'aforisme de Joan Carles i Amat (una de les fonts confessades per Ros), en fa un altre més fidel a la codificació originària.

Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiògrafs catalans, als valencians Carles Ros.

40. En boca tancada, la mosca no hi fa entrada (2009, 1 font)

Puig, Jesús (2009): Levante-EMV.com «Mascletà de silencis». Web.

41. En boca tancada, la mosca no hi farà entrada (1994, 6 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

El silenci és un bon aliat.

Cal ser prudent a l'hora de parlar i no donar opinions d'un tema que no es coneix prou.

42. En boca tancada, la mosca no hi farà estada (2010, 1 font)

43. En boca tancada, no entra la mosca (1996, 1 font)

44. En boca tancada, no entra la mosca | En la boca tancada, no entren mosques | En boca tancada, no entren mosches | En boca tancada, no entren mosques (1995, 1 font)

(Lavilla 1989: núms.1040,1466,1943 i 2694).

Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entran moscas.

Font: Maians, Joan Antoni (canonge) el consigna quatre vegades en català.

45. En boca tancada, no entren mosches (1996, 1 font)

46. En boca tancada, no entren mosques (1985, 3 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Constatació i evidències», p. 129. Editorial Sargantana.

Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entran moscas.

Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «E», p. 24. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

47. En boca tancada, no hi entra mosca ni alada (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la boca». Web.

48. En boca tancada, no hi entra mosca, ni alada (1831, 3 fonts)

49. En boca tancada, no hi entren mosques (1934, 4 fonts)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la saviesa i la prudència», p. 73. Web.

50. En boca tancà no entren mosques (2010, 1 font)

51. En boca tancà, no entren mosques (1995, 3 fonts)

52. En la boca tancada, no entren mosques (1996, 1 font)

53. En un puny tancat, mai no hi entren mosques (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

54. En una boca tancada / no hi entra mosca, ni alada (1995, 3 fonts)

Fa afegits al proverbi per tal d'ajustar la mètrica i la rima del seu dístic.

Font: Carles Amat, J., a Aforismes (1636).

55. En una boca tancada no hi entra mosca ni alada (1992, 1 font)

60. En una boca tancada, la mosca no será entrada (1995, 1 font)

Font: Ros, a partir de l'aforisme de J. Carles i Amat (que és també una de les fonts confessades per Ros), en fa un altre de més fidel a la codificació originària.

61. En una boca tancada, noy entre mosca ni alada (1796, 1 font)

62. I a boca tancada no passen les mosques (2018, 1 font)

Glòria LN (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

63. Per ço, jo us suplic, perquè altra vegada / en altra congoixa semblant no us trobeu, / vullau recordar-vos que.n boca çerrada / no.y entra la mosca, com vós bé sabeu (1996, 1 font)

Precisament aquest passatge és un dels que utilitza J. Coromines per a il·lustrar l'ús del verb 'serrar' "estrènyer", "aplicat particularment a les dents i objectes, llevant-ne els intersticis", a més d'un altre exemple, amb semblant significació, extret. De: Gassull, Jaume.

D'un text de R. Llull: " e vós, boca, serrats les dents/tant, que mais no siats mintents" (DECLC:VII,847). No es recorre, doncs, al "cerrar" castellà.

Font: Lo procés de les olives (1497).

64. Per ço, jo us suplic, perquè altra vegada / en altra congoixa semblant no us trobeu, / vullau recordar-vos que.n boca çerrada / no.y entra mosca, com vos bé sabeu (1995, 1 font)

Diuen el següent: «És el conegut adagi castellá «en boca cerrada no entran moscas», que ací ha estat mig adaptat al català per raons de rima.» (Gimeno & Pitarch 1988:91, nota 18).

Font: Lo procés,1497: vs.205-208.

A boca tancada no hi entren mosques

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

A boca tancada no hi entren mosques

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte