Com més amics, més clars

115 recurrències en 30 variants.

1. Com mes amichs mes clars (1881, 9 fonts)

Ensenya que la seguritat y formalitat ab que 's tracta no deu tenirse per desconfiansa de la amistat, ans bé serveix pera ferla mes duradera.

Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.

Duran y Escayola, Luis (1881): Temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano «Tema 53. Refrans», p. 59. Imprenta del Ferrocarril.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «6. Aforismes referents á la amistat», p. 27. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Com mes amichs. 7-8-1867.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_283.jpg. Manuscrit.

Com mes amichs. 2-5-1889.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_285.jpg. Manuscrit.

Com mes amichs. 21-5-1889.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_286.jpg. Manuscrit.

Com mes amichs. 24-10-1894.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_287.jpg. Manuscrit.

Com mes amichs. 9-10-1912.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_288.jpg. Manuscrit.

Com mes amichs. 14-4-1914 / 28-4-1916.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_289.jpg. Manuscrit.

Com mes amichs. 31-3-1918 / 16-1-1920 / 11-9-1922.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_290.jpg. Manuscrit.

2. Com mes amichs, mes clars (1831, 5 fonts)

Briz, Francesch Pelayo (1864): Calendari catalá del any 1865, p. 43. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

Equivalent en castellà: Cuenta y razon, sustentan amistad.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «186», p. 46. Imprenta de Saurí y Compañía.

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «35», p. 12. Imprenta de Saurí y Compañía.

Com mes amichs. 17-2-1861.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_282.jpg. Manuscrit.

Com mes amichs. 13-8-1872.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_284.jpg. Manuscrit.

4. Com mes amics, mes clars (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. VI.- Amics», p. 287. Institut Menorquí d'Estudis.

5. Com mes amigs mes clars (1803, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Amig, ga», p. 34.

Equivalent en castellà: Entre dos hermanos dos testigos y un notario.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Amig, ga», p. 34.

Equivalent en llatí: Firma sit ut vobis omni concordia vita.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Amig, ga», p. 34.

Equivalent en llatí: Testibus ac scripto sit retinenda fides.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Amig, ga», p. 34.

Sinònim: V. Amig.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Clar», p. 150.

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 286. Imp. de Miguel Parpal.

6. Com mès amigs mès clars (1839, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.

Bordas, Luis (1857): Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano, y practicar las reglas de la gramática castellana «Método práctico para enseñar a escribir y hablar la lengua castellana, a los que reciben la segund aenseñanza en Catalunya. Refranes», p. 151. Libreria de la Sr. Viuda de Mayol.

Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos | Entre dos hermanos dos testigos y un notario.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 642. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

7. Com més amichs més clars (1898, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «IV. Sobre filosofía, lleys, bona criança, port y tracte social, etc.». Estampa de'n Tomás Carreras.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 29. Editorial Rourich.

V. Amistança.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «A», p. 11. Tarascó, Viladot & Cuesta.

8. Com més amichs, més clars (1903, 2 fonts)

Codinach y Espinalt, Joan (1903): Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans «Aforismes catalans», p. 150. Est. Tip. La Hormiga de Oro.

Equivalent en castellà: Mientras más amigos, más claros; ó entre dos amigos, un notario y dos testigos; ó cuenta y razón conservan amistad.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Adagis catalans ab els séus equivalents castellans», p. 223. Imp. de J. Horta.

9. Com més amics / més clars (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 44. Autoedició.

10. Com més amics més clars (1951, 10 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1135. Editorial Selecta-Catalonia.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes. Encreuats «De tota mena», p. 43. Autoedició.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Amistat». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys dels fills, la llar i els amics», p. 48. Editorial Millà.

Sinònim: Molt amiguets, però els comptes nets | Veg. tb. 239 i 251.

Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claros | Si amistades quieres conservar, intereses no han de mediar.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Amics - Amiguets», p. 21. Edicions 62.

S'ha de parlar sense subterfugis.

Sinònim: Com més clars, més amics.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «L'amor i l'amistat. Els amics», p. 249. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 83. Seuba Edicions.

11. Com més amics, més clar (1993, 2 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Veritat», p. 155. Edicions Tres i Quatre.
Siquès i Reig, Pere (2006): La boca. Refranys, acudits i parèmies «Veu - parla. Tot el que surt per la boca», p. 47. Curbet CG Edicions.

12. Com més amics, més clars (1914, 30 fonts)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 226. Manuscrit.

Lloc: Lleida.

Anyell, J (1927): Vida lleidatana, Any II, Núm. 26 i 27 (1 de juny de 1927) «Refraner. XX. De l'amistat», p. 67. Vida Lleidatana. Revista quinzenal il·lustrada.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Amistat», p. 165. Edicions Tres i Quatre.

Marcat ritme en el refrany: introduïts pel la forma "com més..., més...".

Conca, Maria (1987): Paremiologia «2.1 Descrip. formal: Estr. rítmica, mètrica i rima», p. 34. Publicacions de la Universitat de València.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 43. Editorial Joventut.

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (2002): Revista Bellpuig, 671 «Refranyer popular», p. 23. Revista Bellpuig.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 988», p. 425. Columna Edicions.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 6. Refranys sobre homes i dones. El cos humà i les edats de la vida». Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. C», p. 27. Consell de Mallorca.

Convé ser completament sincers perquè sabem que l'altre no s'ofendrà.

Sinònim: Similar: Compte i raó sostenen l'amistat.

Equivalent en castellà: Similar: Cuenta y razón sustentan/conservan amistad.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 433. Web.

Equivalent en francès: D'autant plus amis que plus clairs.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'amistat / L'amitié», p. 80. Robert Morel Editeur.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «7. De xiquet, es cria l'arbre dret», p. 76. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

I l'amistat catalana ja sabem com és: «amics d'amics», però «com més amics, més clars».

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 22. Les nostres virtuts», p. 331. Editorial Pòrtic.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Amic», p. 13. Pagès Editors.

Sabia que les coses que li diria no li agradarien gaire, però va pensar que com més amics, més clars.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 135. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. C», p. 112. Autoedició.

Aconsella no barrejar els diners i l'amistat.

Sinònim: A l'amic, a la cara li ho dic; Comptes clars, amistat llarga; Les coses clares i la xocolata espesa.

Equivalent en castellà: Cuenta y razón sostienen amistad; Cuentas claras, amistades largas; Entre dos amigos, un notario y un testigo; Las cuentas claras y el chocolate espeso.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Amic». Editorial Barcanova.

Lloc: Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Vol dir que la intimitat amb la persona s'avalua per la sinceritat que hi ha en el tractament mutu.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «122 Amics», p. 29. Institut Menorquí d'Estudis.

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. C», p. 794. Antoni López, Editor.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 174. Museu de Vilafranca.

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuantos más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuenta y razón conserva amistad. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuenta y razón sostienen amistad. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuentas claras, amistades largas. [S&C: 232].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: De amigo a amigo, un escribano y dos testigos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre dos hermanos, dos testigos y un notario. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre hermanos, dos testigos y un notario. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre padre e hijo, un notario y dos testigos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Firina sit ut vobis omni concordia vita, testibus ac scripto sit retinenda fides. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Las cuentas claras y el chocolate espeso. [DG: V i XII].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en francès: Les bons comptes font les bons amis. [DG: V i XII] - [S&C: 228].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en francès: Les comptes courts font les amis longs. [S&C: 231].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Mientras más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Mutua fides fovet amicitia. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en anglès: Short reckonings make long friends. [S&C: 228].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Escatir lleialment el degut i el pagat.

Sinònim: L'amistat en una part i els interessos en l'altra. [F: I, 988] | Com mes amichs, mes clars, y la amistat mes dura. [F: I, 988] | Comptes i raó mantenen amistat. [S&C: 231] | Els bons (o bons) comptes fan [els] bons amics. [P: IV, 1215] |.

Equivalent en castellà: Cuanto más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Insiste en la conveniencia y necesidad de que las cuentas no ofrezcan duda, especialmente si es entre amigos.

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuenta y razón, conservan amistad. [S&C: 231].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Les coses han de quedar prou puntualitzades per evitar malentesos | Aconsella el màxim de transparència en les relacions d'amistat.

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuando más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Si se mezcla la amistad y el dinero o los negocios, conviene ser transparentes para evitar posibles problemas.

Sinònim: Bons comptes fan bons amics. [P: X, 93] | [Els] bons comptes fan [els] bons amics. [S&C: 228] | La claredat és mare de l'amistat. [P: IV, 1248] | Molt amiguets, però els comptes nets. [P: IV, 1259].

Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claridad. [S&C: 228].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Computus et ratio faedus fovet inter amicos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Quo magis est carus, mage sit sincerus amicus. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 103. Museu Arxiu de Sentmenat.

Il·lustrat.

(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 2 (Any I, 11-gener-1936) «Pàgina festiva», p. 8. Revista Curiositats de Catalunya.

14. Com més amics, més clars i l'amistat, més dura (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.

16. Com més clars més amics (1987, 4 fonts)

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'auca del pagès», p. 22. Autoedició.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Sinònim: Veg. tb. 62 i 251.

Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claros | Si amistades quieres conservar, intereses han de mediar.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Clars», p. 40. Edicions 62.

17. Com més clars, més amics (1961, 16 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 89. Editorial Sargantana.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Sinònim: A sant que no tinguis devoció, no li facis oració.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «A», p. 16. Edicions de 1984.

Sinònim: Abocar-les pel broc gros.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «25», p. 20. Garsineu Edicions.

Sinònim: Val més una veritat amarga que cent mentides dolces.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «667», p. 197. Garsineu Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. L'amistat», p. 25. Garsineu Edicions.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Amistat». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IV. L'amor i l'amistat. Els amics», p. 217. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «C», p. 14. Autoedició.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 77. Edicions Salòria.

S'ha de parlar sense subterfugis.

Sinònim: Com més amics més clars.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «L'amor i l'amistat. Els amics», p. 249. Edicions 62.

Parlar sense subterfugis.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Amic, amistat», p. 14. Editorial Millà.

Sa vertadera amistat, no vol secrets.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Amics», p. 169. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 50. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Vida social. Els amics», p. 177. Institut Francesc Ribalta.

21. Quan més amics, més clars (1980, 5 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Amistat». Web.

Més sincers.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «Q», p. 42. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Frases populars». Web.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1818. Publicacions de la Universitat de València.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Amics», p. 124. J. Huguet Pascual, editor.

24. Quan més clars, més amics (1995, 2 fonts)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 229. Manuscrit.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «Q», p. 161. Autoedició.

27. Quant més amics, més clar (1987, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «A», p. 25. Comercial Denes, SL.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

28. Quant més amics, més clars (1928, 3 fonts)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 224. Editorial Arte y Letras.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1819. Publicacions de la Universitat de València.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. Q», p. 164. Edicions Víctor.

29. Quant més clars, més amics (1955, 3 fonts)

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aparicio Ortiz, José M. (1999): 2001 refranys i un grapat de dites i cançonetes d'Alzira i la seua comarca «Q», p. 97. Ajuntament d'Alzira.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 32. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Es diu per justificar que no s'amaguin les veritats per respectes humans. Nota: Respectam el redactat original d'aquest refrany, per més que la construcció genuïna en aquest tipus de comparacions proporcionals és 'com més... més...'.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OM - Observacions morals», p. 128. Institut d'Estudis Eivissencs.

30. Quants més amics, més clars (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Els interessos, els negocis i l'administració», p. 44. Editorial l'Esquer.

Com més amics, més clars

Curiositats de Catalunya (1936): Curiositats de Catalunya, 2 «Com més amics, més clars»

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte