La por guarda la vinya

144 recurrències en 42 variants.

1. Ahon no hi ha fre no hi ha por, / diu l'adagi valencià, / que la por guarda la vinya (1996, 1 font)

Font: Conversacions entre Saro Perrengue i el dotor Cudol (1820).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

2. Aquell adagi comú que diu 'lo temor guarda la vinya', si per aquest temor entenem lo sant temor de Déu, i per la vinya entenem a cada una de nostres ànimes, és lo predit adagi una sentència infalible (1996, 1 font)

Font: Formiguera, J., canonge de Tàrrega, en fer una aplicació del sentit metafòric a referents de la ideologia religiosa, en un manual de sermons de l'any 1718.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 147. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

3. Car diu un proverbi que paor guarda la vinya (1996, 1 font)

Sí que la ciutat no usa de les leis de la Enforçada mas que la Digesta, molt poria menyscabar de sa honor e de son bé, e molts se atrevirien a prejudicar-la, que per temor d'açò no gosen. Car diu un proverbi que paor guarda la vinya.

Font: 'Doctrina compendiosa', sobre el regiment de la cosa pública.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 147. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

4. Ella, veent aquesta tan gran minva sua, guardava's fort d'eixorar; per tal li deia son marit a vegades: -Dona, que és que diga lo bander, paor guarda la vinya (1996, 1 font)

Passatge on el marit amenaça la dona amb la pobresa si no el servia bé. De: Eiximenis, Francesc.

Font: Terç (1384).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 146. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

6. La pau guarda la vinya (1882, 2 fonts)

Lloc: Rosselló.

Bergnes, M. (1882): Col·lecció de proverbis, máximas y adagis catalans «L», p. 17. Impremta i Llibreria den A. Julia.

On cal dir que 'pau' deu ser la transcripció gràfica de la fonètica rossellonesa del mot 'por', pronunciat [póu], segons el DCLC (VI,698).

Font: A la col·lecció d'en Bergnes (1882).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

7. La por 'guarde' la vinya (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 4. De l'any, dels mesos i dels fenòmens atmosfèrics», p. 68. Edicions Salòria.

8. La por guarda (o salva) la vinya, i la closca, la pinya (2021, 1 font)

Vol dir que, per a guardar allò que es té o estalviarse adversitats, cal prendre precaucions.

Sinònim: Guarda't de la primera i et guardaràs de totes.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «L», p. 70. Edicions de 1984.

9. La por guarda la vinya (1814, 70 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1141. Editorial Selecta-Catalonia.

Lloc: Lleida.

Anyell, J (1926): Vida lleidatana, Any I, Núm. 5 (1 de juliol de 1926) «Refraner. II. De la vinya», p. 79. Vida Lleidatana. Revista quinzenal il·lustrada.

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aparicio Ortiz, José M. (1999): 2001 refranys i un grapat de dites i cançonetes d'Alzira i la seua comarca «L», p. 68. Ajuntament d'Alzira.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 138. Editorial Pòrtic.

Tot nominatiu diu relació ó dependencia á un verb del modo finit; y tot verb actiu transitiu regeix un nom, que es lo terme de la sua acció.

Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «Régimen», p. 113. Web.

Lloc: Val d'Aran.

Bellmunt i Figueras, Joan (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys «Refranys generals», p. 98. Pagès Editors.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La por i la covardia», p. 100. Pagès Editors.

Sinònim: La por guarda la vinya.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 174. Editorial Trabucaire.
Catalunya Ràdio / "Parlem del. Catalunya Ràdio.

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «L», p. 91. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Por i covardia», p. 174. Edicions Tres i Quatre.

Amb definitzador (definit). Valor genèric. Substituïble per "tots" o "qualsevol".

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 81. Publicacions de la Universitat de València.

(Civera 1820:4a. conv.,p.2).

Sinònim: La soltura de les dones | ha arribat a l'últim grau | (...) | ¿I a qui es castiga, Perrengue? | Pues d'ací dimana el mal | Ahon no hi ha fre, no hi ha por, | diu l'adagi valencia, | que la por guarda ia vinya.

Font: Manel Civera, entrats ja al segle XIX, en les Conversacions entre Saro Perrengue i el doctor Cudol (1820).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «De la monofonia dels apotegmes a la polifonia dels proverbis», p. 180. Web.
Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 304. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña, que no el viñadero.

Font: Mayans, J. A. (1718-1801).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 147. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: El temor tira la rienda | El miedo guarda la viña, que no el viñadero.

Font: Mayans, J. A. (1718-1801).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 147. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Martí Gadea, J. (1891).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Esteve, J. (1907-27: núm. 302).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Ballot, J. P. (1814).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Llagostera, F. (1883:22).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: R. Font (1900).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña.

Font: El DRCC (1831: núm. 355).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: DFe (1839).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: S. Genís (1909).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: DSa (1886).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña | Miedo guarda viña que no viñadero.

Font: Dla (164-65).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña | Miedo guarda viña que no viñadero.

Font: DBel (1803-1805).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña.

Font: DRAE.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: RG-1524, F. de Arce (1533:IV.20) i P. Vallés (1549).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: DRAE.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: E. S. O'Kane (1959:160), aporta tres refer+encies provinents del Glosario del Escorial, del seniloquium i de RV, totes tres amb la mateixa formulació.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Amb explicacions semblants en ambdós casos sobre la significació del proverbi.

Font: DCVB (VIII:749; X:823).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Hi afig un parell de variants, l'una invertint sense sentit els termes de la primera clàusula.

Equivalent en castellà: Viña guarda miedo, ke no viñadero.

Font: G. Correas (1627).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

I l'altra afegint-hi un vocatiu per aconseguir la rima. Añaden "niña" por konsonancia, i da buen aviso a las mozas para su rrekato i onestidad.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, ke no viñador, niña.

Font: G. Correas (1627).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Els treballs del camp». Correu electrònic.

Vinyeta d'en Sísif, del 9-6-2011.

Correu / Palou, Jordi (2011): Correu. Correu electrònic.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 49. Editorial Joventut.

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «355», p. 82. Imprenta de Saurí y Compañía.

Expressió usada per a posar en relleu que, prenent precaucions, hom conserva allò que té o s'estalvia adversitats.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Vinya», p. 235. Enciclopèdia Catalana.

Sinònim: La por va a mitges.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 2806», p. 344. Columna Edicions.
Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «III. Sobre economía casolana». Estampa de'n Tomás Carreras.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 58. Editorial Rourich.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 8. Refranys sobre qualitats i sentiments de les persones». Llibres de l'Index, S.A..
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Adagis catalans ab els séus equivalents castellans», p. 227. Imp. de J. Horta.

Recomana d'infondre por als altres com a mitjà per evitar la presència de lladres.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 182. Editorial de Vecchi.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 289. Web.

Equivalent en francès: Le peur garde la vigne.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Llei, gent de llei, plets / Loi, gens de lois, procès», p. 348. Robert Morel Editeur.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «9. Qui té duros fuma puros, qui té rals fuma «Ideals»», p. 100. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «L», p. 32. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 22. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre agricultura». Web.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1796. Publicacions de la Universitat de València.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Por», p. 118. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Vinya», p. 155. Pagès Editors.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 243. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «L», p. 27. Autoedició.

[...] per això, si ben mirat fà riure, mirat a primer cop d'ull espanta més que la mateixa por, perquè vol venir a ser la representació de la por, que és la que guarda la vinya.

Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «L'espanta mones». José J. de Olañeta, Editor.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. L», p. 116. Autoedició.

No és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar de no caure-hi.

Sinònim: La por guarda la vinya i la closca la pinya.

Equivalent en castellà: El miedo guarda el viñedo.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «por». Editorial Barcanova.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Pla del Penedès (Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Veg. tb. 1089.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda la viá, que no viñadero.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Por», p. 105. Edicions 62.

Sinònim: La por guarda la vinya i la closca la pinya.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 376. Edicions 62.

És a dir: la por que té el lladre.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «vi, vinya», p. 145. Editorial Millà.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Prudència». Blogger.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «por». Web.

La por guarda. 8-10-1870.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_873.jpg. Manuscrit.

La por guarda. 1-5-1895.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_874.jpg. Manuscrit.

La por guarda. 29-3-1912.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_875.jpg. Manuscrit.

La por guarda. 12-4-1914 / 24-2-1916.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_876.jpg. Manuscrit.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Els valors. Desconfiar per prevenir», p. 181. Institut Francesc Ribalta.

Precaucions: estalviem adversitats.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Dificultats: conèixer-les», p. 72. Edicions 62.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. L», p. 811. Antoni López, Editor.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. De la vinya i el vi», p. 151. Museu de Vilafranca.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. L», p. 146. Edicions Víctor.

Món del treball en general.

Lloc: Sant Boi de Llobregat.

Serret i Bernús, Carles (2021): Ràdio Sant Boi. La República Santboiana. Memòria i patrimoni «Refranys i frases fetes d'una santboiana del segle XX». La República Santboiana.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 71. Seuba Edicions.

És clar, i ja diu el refrany que la por guarda la vinya. Els bombers no som herois, en aquest món professional els herois no existeixen.

Soler, Albert (2008): Diari de GIrona «Els bombers no som herois, el que hi ha és molt d'ofici». Diari de Girona.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Raïm», p. 103. J. Huguet Pascual, editor.

Aquestes expressions es fan servir avui amb tota naturalitat i totes fan referència a un món vegetal que sovint ens queda lluny.

Solsona, Ramon (2005): A paraules em convides. Meravelles, curiositats i sorpreses del llenguatge «Plantes», p. 231. Columna Edicions.

La vinya és del veí, és clar, i el veí l'ha conreada i la vol per a ell. I encara que els raïms siguin sucosos i madurs, haureu d'estar-vos-en, si no voleu sentir damunt les vostres costelles el pes de la sanció que no perdona.

Tasis, Rafael (1966): La saviesa del poble, p. 33. Autoedició.

De: Gaillarde, B.

Lloc: Conflent i Vallespir.

Vera Grau, Idali (2014): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/ «Dites sobre el conreu de la terra», p. 126. Facebook.
Vera Grau, Idali (2014): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/ «Proverbis recollits per l'arxiver Joan Guibaud i recordats per Raimon Falco», p. 98. Facebook.

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. L», p. 367. Web.

10. La por guarda la vinya i la closca la pinya (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pagès», p. 1044. Editorial Selecta-Catalonia.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

La por que té el lladre.

Sinònim: La por guarda la vinya.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 376. Edicions 62.

Lloc: Pla de l'Estany.

Plana i Payraló, Miquel; Puntí i Sants, Teresa (1990): Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l'Estany «Moralitat», p. 26. Ajuntament de Banyoles.

11. La por guarda la vinya que no el vinyater (1984, 2 fonts)

Vinyater.

Forgas Berdet, Esther (1984): AC Conca Barberà - Espitllera (Montblanc), 1/9/1984, p. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. I. Plantar una vinya», p. 55. Revista Espitllera.
Forgas Berdet, Esther (1984): Revista Espitllera, pàg. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. I. Plantar una vinya. Vinyater». Web.

13. La por guarda la vinya, i la closca la pinya (1926, 3 fonts)

Lloc: Lleida.

Anyell, J (1926): Vida lleidatana, Any I, Núm. 5 (1 de juliol de 1926) «Refraner. II. De la vinya», p. 79. Vida Lleidatana. Revista quinzenal il·lustrada.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

14. La por guarda la vinya, i la closca, la pinya (1988, 11 fonts)

Recomana prudència.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.13. Valor i por. Refranys», p. 417. Editorial Moll.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «584», p. 172. Garsineu Edicions.

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 69. Web.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «SENT., ACC., PARAULES... COVARDIA I POR», p. 21. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 181. Editorial Millà.

Sinònim: Veg. tb. 862.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Vinya», p. 130. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del pagès», p. 15. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del pagès». Web.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites sobre la vinya». Web.

15. La por guarda la vinya, la closa la pinya (1996, 1 font)

Font: Alberola, E. (1928).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

17. La por guarda la vinya, que no el vinyater (1997, 1 font)

El temor del castigo suele ser eficaz remedio para evitar los delitos.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña, que no el viñatero.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «P», p. 117. Comercial Denes, SL.

19. La por guarda la vinya, que no-l vinyader (1996, 1 font)

L'afegit potser és degut a la influència del refranyer de J. M. Caro y Cejudo (1675).

Font: Ros, Carles, al seu 'Tractat' (1733).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 147. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

21. La por guarda la vinya; / la closca, la pinya (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 60. L'Avenç.

22. La por guarda la vinya; la closca, la pinya (1992, 1 font)

Sinònim: Unull al camp i altre a la vinya.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 2807», p. 346. Columna Edicions.

25. La por és qui guarda realment la vinya (1 font)

Diuen que "la por és qui guarda realment la vinya". Hi ha moltes coses que ens fan patir mentre que realment no ens hauríem de preocupar tant i ens hauríem de centrar a buscar solucions.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Capricorn"», p. 27. L'Avui / El Punt Avui.

26. La por, guarda la vinya (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. Vària», p. 50. Garsineu Edicions.

27. La pòr guarda la vinya (1803, 4 fonts)

Equivalent en llatí: Regna custodit metus (Séneca).

Codinach y Espinalt, Joan (1903): Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans «Aforismes catalans», p. 154. Est. Tip. La Hormiga de Oro.

Ref.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guardar», p. 417.

Ref.

Equivalent en llatí: Oderunt peccare mali formidine poenae.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guardar», p. 417.

Ref.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pòr», p. 210.

Ref.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña que no viñadero.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pòr», p. 210.

Ref.

Equivalent en llatí: Oderunt peccare mali formidine poenae.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pòr», p. 210.

Ref.

Sinònim: V. Pòr.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Vinya», p. 416.

28. La pòr guarda la vinya, la clòsca la pinya (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 144. Editorial Arte y Letras.

30. La pó' guarda la vinya (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

31. La pór guarda á la vinya 'y al cólera' (1865, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1865): Un tros de paper, 16 (3 de setembre, 1865): p4 «Refrans adobats», p. 4. Revista Un tros de paper.

32. La temor guarda la vinya (1989, 4 fonts)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «14. Els sentiments i les actituds - 14.2. Por i covardia». Web.

La prudència i l'estalvi venen per la por de quedar-nos sense res.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

Significa que moltes vegades no fem determinades accions per a no ser criticats o agafats en flagrant delicte.

Sinònim: Similar: La por és lliure || Contrari: El que no prova, no es gita amb la sogra.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda viña, que no viñadero || Similar: Por temor no pierdas honra.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 289. Web.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 63. Web.

37. Por guarda la vinya (1996, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Font: RF-1509: IV.8.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 146. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Resulta bastant clar que dins de la tradició catalana d'aquest proverbi es desenvolupa la formulació més lacònica i dins de la castellana la més llarga.

D'altra banda, el mot 'paor', usat en el proverbi per Eiximenis, probablement ja havia estat substituït per 'por' a la fi del segle XV.

Font: RF-1509 i RF-1515.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 149. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Font: Capítol IV. (IV.8).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 242. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

38. Sa por guarda sa vinya (1918, 7 fonts)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XVIII.- Fantasíes, Homenía», p. 301. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Castelló Guasch, Joan (1959): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. S», p. 63. Consell de Mallorca.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 39. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Les precaucions asseguren els bons resultats.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CE - Consideracions d'experiència», p. 51. Institut d'Estudis Eivissencs.

Significa que no és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar de no caure-hi (D.).

Equivalent en castellà: El miedo guarda el viñedo.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2287 Por», p. 311. Institut Menorquí d'Estudis.

Per por d'es càstig, no se fa tant de mal.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Arbres. Plantes. Fruites», p. 168. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

39. Sa por guarda sa vinya, que no es vinyòvol (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñador.

Font: DFi (1849).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

40. Sa pòr guarda sa vinya (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. IX.- Consèis, Experiencia», p. 291. Institut Menorquí d'Estudis.

41. És la por que guarda la vinya (1996, 1 font)

Font: Ramellets (1880:71).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 148. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

42. —Tinc por. —La por guarda la vinya (2014, 1 font)

Respostes de rebot: quan algú diu la primera frase, tot seguit un altre contesta amb la segona.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «XLI. Les respostes de rebot», p. 153. Llibres de l'Index, S.A..

La por guarda la vinya

Sísif (2011): El Punt Avui «En Sísif»

La por guarda la vinya

Fontova, Lleó (1866): La por guarda la vinya. Disbarat cómich en un acte en catalá y en vers «Coberta»

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte